اجرای برنامه کلاس سومی ها

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور:


برگزاری جشن الفبا ویژه کلاس اولی ها

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور:


برگزاری اردو

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور:


بازدید از پارک ترافیک ؛ پیش دبستانی ها و اولی ها

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور:


آموزش عروسک های کاموایی ؛ پنجمی ها

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور:


تهیه کارت تبریک روز پدر ؛ پیش دبستانی ها

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور:


برگزاری جشن تکلیف ؛ کلاس سومی ها

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور:


برگزاری جشن سبزه ها ؛ پیش دبستانی ها

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور:


برگزاری مسابقات ورزشی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور:


روز درخت و درختکاری

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
رمز عبور: