کادر اداری

سمت های اداری مدرسه

موسس

خانم پروین کریمی

مدیر

خانم منصوره احمدی

معاون آموزشی

خانم مروارید جدی

معاون پرورشی

خانم گیتا اجاقی

معاون فناوری اطلاعات

خانم مروارید جدی

معاون اجرایی

خانم فریده شیخی کشکولی

خدمتگزار

خانم رقیه محمودی