موفقیت

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک در جشنواره نوجوان سالم را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت در مسابقات قرآن

 

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک،در مسابقات قرآن را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت دانش آموز عزیزمان الینا تیماس در مسابقات زیبا نویسی مقطع ابتدایی ناحیه

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
الینا جان کسب رتبه اول در مسابقه زیبانویسی ابتدایی ناحیه را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

موفقیت دانش آموز عزیزمان فاطمه غلامی در مسابقات انشای نماز و نهج البلاغه ابتدایی ناحیه

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
فاطمه جان کسب رتبه برتر در مسابقه انشای نماز و مسابقه نهج البلاغه ابتدایی ناحیه را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

موفقیت دانش آموزان عزیزمان در مسابقات قرآن ابتدایی ناحیه

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
ثنا ، مهسا و ساناز جان کسب رتبه برتر در مسابقه قرآن ابتدایی ناحیه را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

موفقیت دانش آموزان عزیز در مسابقات فرهنگی و هنری رشته پاستل

موفقیت دانش آموزان عزیزمان حلما اله قدری و درسا رحیمی رتبه اول ناحیه ، پانیذ شجری کهن و نرجس جوکار رتبه دوم ناحیه و مبینا هوشمند رتبه سوم ناحیه در مسابقات فرهنگی و هنری رشته پاستل را به این عزیزان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم. 

موفقیت عارفه پاکروان دانش آموز عزیز کلاس پنجمی در مسابقات احکام ابتدایی

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
عارفه جان کسب رتبه چهارم در مسابقه احکام ابتدایی ناحیه را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

موفقیت ملیکا مقرنس بند دانش آموز عزیز کلاس پنجمی در مسابقات نهج البلاغه


خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
ملیکا جان کسب رتبه اول در مسابقه نهج البلاغه ناحیه را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

موفقیت نرجس انجو دانش آموز کلاس ششمی در مسابقات قرآن ناحیه

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد.
نرجس جان کسب رتبه سوم در مسابقه قرآن ناحیه را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی ازجنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

 

افتخارات فرهنگی و هنری دبستان همکلاسی