پیک آدینه ششمی ها

دانش آموزان عزیز پیک آدینه از بخش فایل های ضمیمه را دانلود نموده ، پرینت کنید ، حل کرده و به معلم خود تحویل دهید.

فایل های ضمیمه :