گزارش فعالیت های کلاس دوم

جشن عدد 100، پایه دوم
1399/07/21 ساعت 14:36:09
ساخت کاردستی آدم فضایی
1399/07/21 ساعت 14:31:15
روز جهانی کودک
1396/07/24 ساعت 11:09:04
مراسم دهه محرم
1396/07/24 ساعت 10:06:01
مراسم دهه محرم
1396/07/24 ساعت 10:04:33
جشنواره ی غذای سالم
1396/03/02 ساعت 16:14:04
نوروز 96
1396/03/02 ساعت 16:11:55
روز جهانی کودک
1396/03/02 ساعت 16:07:37
بطری خالی تا نیمه آب
1396/03/02 ساعت 16:05:31
مشارکت گروهی
1396/03/02 ساعت 16:04:28
آموزش جمع اعداد دورقمی
1396/03/02 ساعت 16:03:27
شناخت مواد جامع و مایع
1396/03/02 ساعت 16:00:40
زندگی ما و گردش زمین
1396/03/02 ساعت 15:59:35
جشن دهه ی فجر
1395/11/23 ساعت 21:54:18
آموزش تشکیل سایه
1395/10/17 ساعت 17:04:48
روز بدون کیف
1395/09/05 ساعت 08:34:17
روز بدون کیف
1395/09/05 ساعت 08:33:40
نمایش مدرسه ی خرگوشها
1395/08/27 ساعت 17:25:51
اردوی باغ فدک
1395/08/14 ساعت 00:15:23
آموزش قنوت
1395/08/08 ساعت 12:48:31
تفاوت تابش عمود و مایل
1395/08/08 ساعت 12:24:06