گزارش فعالیت های کلاس چهارم

مدار الکتریکی
1395/09/05 ساعت 08:29:25
آزمایش علوم: انرژی باد
1395/08/24 ساعت 21:34:23
آزمایش علوم: انرژی باد
1395/08/24 ساعت 21:33:54
آزمایش علوم : انرژی آب
1395/08/24 ساعت 21:33:24
آزمایش علوم: انرژ ی آب
1395/08/24 ساعت 21:33:05
آموزش همراه با تفریح
1395/08/18 ساعت 21:26:09
آموزش ذکر تشهد
1395/08/18 ساعت 21:22:11
آموزش ذکر سجده
1395/08/18 ساعت 21:20:52
آموزش ذکر رکوع
1395/08/18 ساعت 21:19:44